MENÜ
Your Cart

Çalışan Adayı - Aydınlatma MetniÇEVİKLER PROJE TAAHHÜT İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 (“Aydınlatma Metni”)

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Çevikler Proje Taahhüt İnş. ve Tic. Ltd. Şti. (“Çevikler Proje'' veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Çevikler Proje, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres      : Toybelen Mah. 1185. Sk. No:1/1 İlkadım/SAMSUN

Telefon  : (0362) 266 84 80

E-posta  : m.cevik@ceviklerproje.com.tr

 

2.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad,  Soyadı, TCKN,  Yabancı Kimlik Numarası,  Doğum tarihi,  Uyruk Bilgisi, Cinsiyet, Medeni durumu,  Sürücü Belgesi Bilgisi

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Adres Bilgisi, E-Mail Adresi

Eğitim Verisi

Öğrenim Durumu, Mezun Olunan Okul ve Bölüm Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi ve Becerisi, Yabancı Dilin Nerede Öğrenildiği Bilgisi, Yurt Dışında Yaşanılan Yerler ve Yıllara Ait Bilgi, Katılınan Eğitim ve Kurslar (Tarihler ve Süreleri Dahil), Bilgisayar  Programları Kullanma Yetisi, Kullanılabilen Teknik Cihazlar Bilgisi

İş Deneyimi Verisi

İş Tecrübeleriniz (İşyeri Unvanı-Telefon Numarası- Çalışma Tarihleri-Göreviniz-Ücret, Ayrılış Sebebi),  Talep Ettiğiniz Ücret, Başvurulan Pozisyon, Kariyer Beklentisi

Sağlık Verisi

Bedeni Engeli Bulunup Bulunmadığı, Sağlık Sorunu Olup-Olmadığı, Geçirilen Ameliyatlar Bilgisi

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veri

Adli Sicil Kaydı Bulunup-Bulunmadığı bilgisi

Sosyal Durum Verisi

Çocuk Sayısı, İlgili Kişiye Ulaşılamadığında Aranacak Yakını Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Güvenlik Kamera Kayıtları

Askerlik Bilgisi

Askerlik Durum Bilgisi

Görsel Veri

Fotoğraf

Lokasyon Verisi

Başvurulan Lokasyon

Referans Verisi

Referans Bilgisi (Adı-Soyadı, Yakınlık Derecesi, Çalıştığı Şirket/Kurum, Görevi, Telefon Numarası)

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Çevikler Proje tarafından iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir:

·         Şirket’imize yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,

·         Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,

·         İş başvurusu ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi,

·         İletişimin sağlanması,

·         İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

·         Referans Kontrollerinin Sağlanması,

·         Şirket'imiz İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, 3. kişilere aktarılmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, mülakat esnasında iş başvuru formu doldurmak suretiyle fiziki olarak ve www.kariyer.net aracılığıyla elektronik mecralardan toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Fiziki ortamda iş başvuru formu doldurmak suretiyle alınan çalışan adayı bilgileri üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta, internet yoluyla elektronik ortamda alınan aday bilgileri ise, şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Politika'sında belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve saklanmaktadır. Fiziksel ve elektronik ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Çevikler Proje çalışanının erişimi bulunmaktadır. İş başvuru formuna erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİn saklanma süreleri

Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda  toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni'nin 3 Nolu Maddesi'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, iş başvurunuzun değerlendirilmesi süresince (Azami 30 GÜN), AÇIK RIZA'nızın bulunması halinde ise 1 (Bir) yıllık süre boyunca fiziki ve elektronik ortamda muhafaza edilmektedir.

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle m.cevik@ceviklerproje.com.tr adresine iletebilirsiniz.  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.